Onze professionals

Bedrijfsarts

De beste zorg

Onze artsen zijn stuk voor stuk gespecialiseerd en BIG geregistreerd. Zij zijn de specialisten op het gebied van bedrijfsgezondheid.

Bedrijfsarts diagnose

Meer dan alleen arts

Ook onze artsen zien preventie als prioriteit en zijn niet alleen gericht op verzuim. Advies over duurzame inzetbaarheid is steeds belangrijker in onze dienstverlening. De moderne bedrijfsarts is dan ook te typeren als een vitaliteits arts en medisch adviseur. Ze achterhalen welke specifieke pijnpunten aangepakt moeten worden. Hiermee stimuleren ze om actie te ondernemen waar dit nodig is, ze adviseren en begeleiden. Daarnaast kunnen onze artsen intermediair optreden naar andere hulpverleners, bijvoorbeeld een fysiotherapeut, bedrijfsmaatschappelijk werker, diëtist of psycholoog.

Taakgedelegeerde

De taakgedelegeerde heeft de bevoegdheid om medische zaken te bespreken en te documenteren in het medische dossier van een medewerker. Hoewel de taakgedelegeerde niet de bedrijfsarts vervangt, neemt hij of zij bepaalde verantwoordelijkheden van de bedrijfsarts over onder toezicht en met toestemming van de bedrijfsarts.

Casemanager

De casemanager fungeert als het vaste aanspreekpunt voor zowel jou als werkgever als voor je werknemer. Hij of zij biedt ondersteuning en advies voor een snelle werkhervatting en regelt het contact tussen alle betrokken partijen. Als regisseur van alle processen rondom (ziekte)verzuim stelt de casemanager de juiste vragen, schakelt de juiste disciplines en partijen in, met als doel de werknemer zo snel en goed mogelijk te laten re-integreren in passende arbeid. De casemanager werkt binnen de wettelijke kaders, zoals de Wet verbetering Poortwachter en de privacyregels, en stelt daarom geen medische vragen, omdat dit het domein van de arts of taakgedelegeerde is.

Arbeidsdeskundige

Arbeidsdeskundigen zijn experts in sociale, juridische, financiële en maatschappelijke aspecten van verzuim. Onze arbeidsdeskundige onderzoekt de gesteldheid van de werknemer en bekijkt welke stappen nodig zijn om weer aan de slag te kunnen.

De arbeidsdeskundige adviseert over onderwerpen als:

Arbeid & organisatie deskundige

Een arbeid- en organisatiedeskundige, ook wel bekend als een A&O-deskundige, houdt zich bezig met het analyseren en verbeteren van de arbeidsomstandigheden en organisatiestructuren binnen een bedrijf of organisatie.

Hun werk omvat het volgende:

  1. Arbeidsomstandighedenanalyse: Ze evalueren de werkomgeving, gezondheids- en veiligheidsprocedures en ergonomische factoren om te zorgen voor optimale werkomstandigheden voor werknemers.
  2. Organisatieanalyse: Ze onderzoeken de organisatiestructuren, managementpraktijken en processen om te identificeren waar inefficiënties of problemen zich voordoen.
  3. Advies en aanbevelingen: Op basis van hun analyses bieden ze advies en aanbevelingen aan het management om de arbeidsomstandigheden en organisatorische effectiviteit te verbeteren.
  4. Implementatie van veranderingen: Ze helpen bij het implementeren van veranderingen in arbeidsomstandigheden, werkprocessen of organisatiestructuren om de gezondheid, veiligheid en productiviteit te verbeteren.
  5. Training en ontwikkeling: Ze kunnen ook trainingen en workshops verzorgen voor zowel werknemers als management om bewustwording te creëren over gezondheids- en veiligheidskwesties, ergonomie en efficiëntere werkmethoden.
  6. Wet- en regelgeving: Ze blijven op de hoogte van relevante wet- en regelgeving met betrekking tot arbeid en organisatie, en zorgen ervoor dat het bedrijf voldoet aan alle wettelijke vereisten.

Over het algemeen streven arbeid- en organisatiedeskundigen ernaar om de werkomgeving te verbeteren, de werknemers te ondersteunen en de algehele efficiëntie en effectiviteit van een organisatie te vergroten.

Psycholoog

Mentale ondersteuning is sensitief en moet door de juiste personen worden uitgevoerd. Daarom zetten wij hiervoor zorgvuldig de juiste partners en experts in: een enthousiaste groep professionals met veel ervaring, allemaal specialisten die denken in oplossingen.

Onze psychologen werken niet met protocollen, diagnoses of labels. Zij brengen samen met de werknemer de problemen in kaart. Met opdrachten en inzichten helpen we de werknemer weer grip te krijgen op het leven. We gaan met jou als werkgever in gesprek over de inzetbaarheid van de werknemer, maar de inhoud van de persoonlijke gesprekken met de werknemer zullen nooit worden besproken.

Uit ervaring weten wij dat na vier tot zes sessies de werknemer weer beter in zijn of haar vel zit en weer gedeeltelijk of volledig aan de slag kan.

Snel psychisch herstel

Een op de vier werknemers heeft te maken met psychische problemen. Als je deze klachten niet herkent en aanpakt, zal dit vroeg of laat effect hebben op het functioneren van je medewerkers, en kan het zelfs leiden tot langdurig verzuim. Veel voorkomende klachten zijn stressgevoelens, angst en somberheid. Deze problemen gaan we samen aanpakken en oplossen.

Psychische klachten kunnen het functioneren steeds moeilijker maken. Dit is allereerst lastig voor de persoon met klachten zelf, maar ook voor collega’s en jij als werkgever. Hoe moeilijk het soms ook kan zijn, het is het beste om problemen onder ogen te zien en vervolgens aan te pakken.

Als werkgever meld je de werknemer bij ons aan. Binnen één dag maken we een afspraak voor het eerste gesprek, waarbij onze voorkeur uitgaat naar een rustige plek op het werk. Is dit niet mogelijk dan kan er gekozen worden voor één van onze spreeklocaties.

Werken als onderdeel van het herstel

Wij geloven in de kracht van werk bij het herstel van de psychische klachten. Werk of werkhervatting is daarom altijd onderwerp van gesprek in onze trajecten. Tijdens de gesprekken met de psychologen bieden wij handvatten en oefeningen om weer voldoende grip op het leven te krijgen. Na iedere afspraak maakt de psycholoog een vervolgafspraak, als dat nodig is.

Wij willen gewoon dat de werknemer weer op weg kan en fris van geest is, zonder daar dure woorden, diagnoses en protocollen aan te koppelen. We bespreken daarom graag alle klachten, groot, klein, werkgerelateerd of privé. Vanzelfsprekend bieden wij maatwerk. Iedere werknemer is uniek en verdient een persoonlijke benadering.

EMDR, de oplossing voor zware, psychische klachten

Psychische klachten zoals verlies, PTSS of andere zware, traumatische gebeurtenissen kunnen hun tol eisen. Eye Movement Desensitization and Reprocessing, ook wel EMDR, kan de oplossing zijn om deze problemen aan te pakken. Tijdens het verwerken van trauma of traumatische gebeurtenissen kun je vastlopen. Bij de start van de begeleiding gaan we samen uitgebreid in op de achtergrond en oorzaak van de klachten. Veelal zijn psychische klachten het gevolg van verschillende beschadigende gebeurtenissen.

Voorbeelden daarvan zijn:

Uit het vooronderzoek kunnen we bepalen of een gerichte traumabehandeling nodig is en of EMDR een geschikt middel is.

Psychische interventies

Voordat psychische interventie zin heeft, moet de achterliggende problematiek duidelijk zijn. Een goed intakegesprek is voor ons zeer belangrijk, daarom starten we met een uitgebreid, oriënterend gesprek van anderhalf uur. Hierbij kunnen psychologische testen worden afgenomen. Deze testen maken duidelijk in hoeverre het functioneren van de medewerker beperkt wordt. Op basis van de quickscan maken we een voorstel voor verdere begeleiding.

Weer aan het werk

De stip op de horizon is het herstel van de medewerker, zodat hij weer goed in zijn vel zit en optimaal aan het werk kan. Onze psychologen onderzoeken of de werknemer weer deels of geheel zijn taken kan uitvoeren, soms wordt geadviseerd om aangepast werk te gaan doen. Ze geven verwachtingen over de duur van de klachten en beperkingen, en bepalen de vervolgstappen. We stellen hierover een heldere rapportage op met een persoonlijke toelichting. Hierbij blijft vertrouwelijke en medische informatie vanzelfsprekend buiten beschouwing.

Psychologenlijn

In sommige gevallen is snelle, psychische ondersteuning gewenst. Hiervoor hebben wij de psychologenlijn, een telefoongesprek met onze professionals kan de uitkomst bieden.

Snel en effectief
Onze speciale telefoonlijn is bedoeld voor mentale ondersteuning. De specialisten kunnen vragen beantwoorden over angsten, gedachten en gevoelens die leven bij medewerkers.

Bellen is geheel anoniem en de werknemer wordt direct doorverbonden naar een psycholoog. Onze psychologen zijn geïnformeerd, geïnstrueerd en kunnen telefonisch de ondersteuning bieden die de medewerker nodig heeft, gemiddeld duurt een gesprek 30 tot 45 minuten.
Wanneer uit het telefoontje blijkt dat er behoefte is aan een verdere aanpak, wordt de werknemer doorverwezen naar zijn HR-manager.

Welke werknemers beschikken over het telefoonnummer en hoe de interne communicatie eruit ziet, bepaal jij als werkgever. Uiteraard kunnen wij hierover meedenken en adviseren.

Wij rapporteren hoeveel werknemers gebruik maken van de psychologenlijn. We zijn alert op oneigenlijk gebruik en onnodige kosten en proberen dit te voorkomen. Wanneer er gesprekken zijn waarbij we geen hulp kunnen bieden, bijvoorbeeld over fysieke gezondheid, worden er uiteraard geen kosten in rekening gebracht. Wanneer er te veel niet-passende telefoontjes binnenkomen, gaan we met jou in gesprek om de communicatie naar jouw werknemers hierop beter aan te laten sluiten.
Vooralsnog kan er gebeld worden tijdens kantooruren.

Voor jou, naar alle tevredenheid
Uit ervaring weten wij dat veel werknemers en werkgevers zeer tevreden zijn met De Psychologenlijn. Werkgevers ervaren veel toegevoegde waarde aan de ondersteuning. Met onze snelle, professionele hulp kunnen we veel mensen helpen met één telefoontje.
Onze psychologen zijn namelijk meer dan alleen ‘een luisterend oor’, het verschil zit in de professionele aanpak, empathisch vermogen, deskundigheid en oplossingsgerichtheid.

Werknemers kunnen bellen wanneer zij dit nodig achten, zo hebben ze zelf invloed op de inzetbaarheid. Met deze laagdrempelige ondersteuning is het makkelijker om te helpen in een vroeg stadium van psychische problemen.

Direct regelen

Mogelijk spreekt de laagdrempelige en directe toegang tot deze ondersteuning voor medewerkers jou ook aan. Neem gerust contact met ons op voor meer informatie.

Act meting

De Analytical Competence Tool, ook wel ACT, is een revolutionair psychometrisch meetinstrument dat is ontwikkeld om de drijfveren van een persoon te achterhalen. De ACT kun je inzetten bij de start van een coachingstraject, wanneer de psycholoog het als toegevoegde waarde ziet.

Meer inzicht en snel herstel
De ACT-meting leidt tot een uitgebreide en gedetailleerde rapportage over kernkwaliteiten, competenties, de bewuste en onbewuste drijfveren. Toch duurt de meting maar 12 minuten. De ACT-meting biedt de psycholoog zo snel meer inzichten om de werknemer te begeleiden en betere resultaten te halen. Jij als werknemer kan dit rapport gebruiken om richting te geven aan ontwikkelvragen en verdere ontwikkeling.

Vertrouwenspersoon

Volgens de wet moet een organisatie ervoor zorgen dat werknemers beschermd worden tegen psychosociale arbeidsbelasting (PSA). Het aanstellen van een vertrouwenspersoon draagt bij aan het creëren van een veilige werkplek, waar werknemers terecht kunnen met hun verhaal. Bij ons kunnen werknemers hulp en advies krijgen, inclusief opvang, begeleiding en advies, en indien nodig doorverwijzing naar hulpverlenende instanties.

Welke onderwerpen kun je met een vertrouwenspersoon bespreken?

Alles wat met de vertrouwenspersoon besproken wordt, blijft strikt vertrouwelijk. De vertrouwenspersoon heeft geheimhoudingsplicht en zal geen actie ondernemen zonder toestemming van de werknemer. Niemand binnen de organisatie zal op de hoogte worden gebracht van het contact.

Wat kan de vertrouwenspersoon voor de werknemer betekenen?

Als je last hebt van ongewenst gedrag, staat de vertrouwenspersoon naast je. Je hoeft je niet te verdedigen bij de vertrouwenspersoon. Zij gaan uit van wat jij vertelt en zal op basis daarvan met je meedenken. Jij behoudt de regie; de vertrouwenspersoon denkt met je mee, en jij beslist uiteindelijk wat er gebeurt.

Bedrijfsmaatschappelijk werker

Onze bedrijfsmaatschappelijk werker biedt hulp bij psychosociale problemen die betrekking hebben op zowel de werkomgeving als privézaken van de werknemer. De bedrijfsmaatschappelijk werker gaat in gesprek met de werknemer om inzicht te krijgen in de situatie en helpt om het probleemoplossend vermogen te vergroten. Zo kan de werknemer bij het volgende probleem er zelfstandig mee aan de slag.

Mediator

Bij mediation bemiddelt een mediator bij een conflict tussen twee partijen, om tot een oplossing te komen. Het gaat ons niet om wie er juridisch gelijk heeft, maar om een oplossing te vinden die voor beide partijen past. Hiervoor moeten zij wel bereid zijn om er samen uit te komen.

Hoe werkt mediation?

Onze mediator leidt de gesprekken en nodigt beide partijen uit om samen aan tafel te komen. Voorafgaand tekenen beide partijen een mediationovereenkomst. Hierin staat beschreven welk probleem opgelost moet worden en welke afspraken er allemaal gelden. De mediation is vertrouwelijk, wat er tijdens de gesprekken besproken wordt, blijft geheim.

Wat doet de mediator?

De mediator begeleidt het gesprek en zorgt ervoor dat beide partijen hun verhaal kunnen vertellen. Daarnaast geeft de mediator advies om tot een oplossing te komen. Als dit lukt, bepaalt hij samen met de partijen wat er in de slotovereenkomst komt te staan.

Wanneer mediation niet lukt

Mediation werkt in veel gevallen, maar niet altijd. Wat doen we dan? Wanneer het probleem na mediation deels of niet is opgelost, kan er altijd besloten worden om naar de rechter te stappen.

Offerte aanvragen

Vul je gegevens in en ontvang van ons direct een prijsopgave en advies.

Advies nodig?

@arbo Persoonlijke aanpak

Arbo know-how in je mailbox

Blijf op de hoogte van het laatse nieuws omtrent fitte medewerkers.
@arbo heeft de door jou verstrekte contactgegevens nodig om contact met je op te nemen over onze producten en diensten. Je kunt je op elk moment afmelden voor deze berichten. Bekijk ons privacybeleid voor meer informatie over hoe je je af kan melden, onze privacypraktijken en hoe we ons inzetten om je privacy te beschermen en respecteren.