Contract bepaalde tijd. Ziek. Einde contract. Dus ziek uit dienst. En dan?

Helaas worden medewerkers weleens ziek, ook tijdens het een dienstverband van bepaalde tijd. Maar wat doet u dan?

Ziek binnen 6 weken voor einde dienstverband

Wordt uw medewerker ziek binnen 6 weken vóór het einde van het dienstverband en u heeft het vermoeden dat het iets anders is dan een kortdurend griepje, dan hoeft u geen re-integratie documenten aan te leveren aan het UWV. Dat wil zeggen dat u binnen die 6 weken geen bedrijfsarts hoeft in te schakelen. Daarbij zeg ik niet dat je niet moet doen, in sommige gevallen kan het juist heel raadzaam zijn om het wel te doen. Dit is erg situatie afhankelijk.

Het kan bijvoorbeeld zijn dat u een vermoeden heeft dat u werknemer zich ziekmeld omdat de arbeidsovereenkomst niet is verlengd, dan is hij dus feitelijk niet ziek. Het is dan een keuze een bedrijfsarts in te schakelen die kan constateren dat medewerker geen beperkingen heeft en dus aan het werk zou kunnen.

Op dat moment gaat er een heel ander spel spelen. Werknemer die niet ziek is en niet komt werken, heeft geen recht op loon! De vraag is uiteraard hoe ver je daar als werkgever in wil gaan en wat de zorgen en kosten zijn die u van een werknemer hebt, terwijl u hem toch niet meer wil hebben, maar dat is niet helemaal terecht om zo te denken. De kosten van een zieke medewerker komen wel voor rekening van werkgever ook al is het nog maar voor een paar weken. En mogelijk ook nog na die paar weken omdat de medewerker wel ziek blijkt te zijn, dat is het wel fijn om te weten wat u als werkgever te wachten staat, na einde van dienstverband (zie hieronder meer).

Ziek uit dienst langer dan 6 weken voor het einde en korter dan 10 weken

Als een medewerker ziek wordt 10 weken voor het einde van het dienstverband en deze ziekte is langdurig van aard, dan moet een verkort re-integratieverslag gemaakt worden. Dat bestaat uit een formulier dat door het UWV wordt gebruikt en dient ook gebruikt te worden als de bedrijfsarts verwacht dat de medewerker binnen 3 maanden weer hersteld is.

Een verkort re-integratie verslag ontslaat u niet van de verplichting re-integratie te doen. U hebt de verplichtingen uit de wet verbetering poortwachter te vervullen. Dat betekent dat u moet zorgen dat de werknemer binnen 6 weken na zijn eerste ziektedag gezien wordt door een bedrijfsarts, die een probleemanalyse zal opstellen. Aan de hand van deze probleemanalyse stelt u samen met de werknemer een plan van aanpak op.

Let wel, bovenstaande is niet altijd heel duidelijk. Zo kan het voorkomen dat een medewerker zich ziekmeldt met een klein verkoudheidje. U schakelt geen bedrijfsarts in omdat de werknemer binnen dagen weer hersteld is. Maar dan na 28 dagen meldt hij zich weer ziek en dan? Voor de wet is de werknemer dan 5 weken ziek! Werknemer geeft aan even een paar dagen uit te moeten zieken. En dan is het einde van zijn contract en is medewerker weer ziek, dan zit je op 10 weken en is er niets gedaan…. oei.

Omdat de financiële consequenties bij een ziek uit dienst melding bij de werkgever liggen is het verstandig in deze de bedrijfsarts zo snel mogelijk in te schakelen. Hoe eerder duidelijk is welke re-integratie mogelijkheden er zijn, hoe eerder deze kunnen worden ingezet om een ziek uitdienst melding te voorkomen. De bedrijfsarts kan ook een advies uit brengen om een bijdrage te leveren in het herstel van de medewerker door bijvoorbeeld een deel van de kosten van een behandeling te vergoeden, zodat de medewerker weer sneller hersteld en de kosten voor de nawerking ook beperkt blijven.

Ziek langer dan 10 weken voor datum uit dienst

Als een medewerker zich meer dan 10 weken voor het einde van het tijdelijke dienstverband ziekmeldt en het lijkt op een langdurig ziektegeval, dan dient u binnen 6 weken de bedrijfsarts in te schakelen en een volledig re-integratie dossier op te bouwen, die op de laatste dag van het dienstverband naar het UWV moet worden verzonden.

Heeft u het dossier niet op orde, dan riskeert u dat voor de duur dat u onvoldoende re-integratieverplichtingen heeft gedaan een boete. Die boete bestaat uit het geheel of gedeeltelijk terugbetalen van de Ziektewet-uitkering die uw werknemer na afloop van zijn dienstverband van het UWV krijgt. U betaalt deze uitkering terug over hetzelfde aantal weken als de periode dat u onvoldoende heeft gedaan om uw werknemer te re-integreren.

Is uw werknemer eerder hersteld en krijgt hij daardoor geen Ziektewet-uitkering meer? Dan hoeft u deze uitkering ook niet langer terug te betalen.

Wat is verstandig, de arbeidsovereenkomst verlengen?

In de hoop dat de werknemer dan wel hersteld is voor het einde van het dienstverband en zich niet weer ziekmeldt kunt u de arbeidsovereenkomst verlengen. Heeft u daar vertrouwen in als werkgever? Geeft het vertrouwen als een werknemer zich na 6 weken van datum in dienst ziekmeldt en dan voor de rest van de duur van het dienstverband half ziek blijft. Wat doet deze werknemer als u zijn contract met 3 maanden verlengd? De verlenging is niet gebaseerd op wederzijds vertrouwen en dat is nu juist de basis van iedere dienstbetrekking. Natuurlijk kunt u de overeenkomst verlengen maar houdt wel rekening met de ketenregeling en de maximale duur van 2 jaar, waarin tijdelijke contracten op dit moment nog mogen worden aangeboden (in 2020 wordt die duur 3 jaar, waarin 3 tijdelijke contracten mogen worden aangeboden). Gaat u over deze termijn heeft dan heeft de werknemer een contract voor onbepaalde tijd.

Financiële gevolgen ziek uit dienst

Een ziek uit dienst melding heeft voor uw als werkgever namelijk wel degelijk financiële gevolgen. Een zieke medewerker wordt toegerekend aan de werkgever. Dit ziet u terug in de Whk beschikking. Een en ander is wel afhankelijk van de totale loonsom. Voor kleine werkgevers met een totale loonsom tot ongeveer € 330.000 is de premie voor de ziektewet verdisconteerd in de sectorpremie. Hoe hoger de loonsom hoe groter de financiële risico’s zijn. Bij een ziek uit diensttreding van een medewerker met een bepaalde tijd contract, zal in de whk- beschikking (ingeval u geen eigen risico dragen bent) de gedifferentieerde premie met een bepaald percentage verhogen. De verhoging van de gedifferentieerde wordt 2 jaar nadat de “schade” is ontstaan pas doorbelast, maar als iemand blijvend arbeidsongeschikt wordt kan je daarna ook nog 10 jaar belast voor de gedifferentieerde premie in de Whk, de hoogte van de gedifferentieerde premie is afhankelijk van een aantal factoren, daar kunnen we u in een persoonlijk gesprek verder over informeren.