Het is een heel bekend verhaal, een werknemer meldt zich ziek met psychische klachten.

Heb je als werkgever het vermoeden dat er sprake is van psychisch verzuim zet de bedrijfsarts dan snel in, zodat deze een gericht advies kan geven aan zowel jou als werkgever als aan de werknemer. Een bedrijfsarts kijkt op een andere wijze naar een zieke werknemer dan de werknemer zelf. Deze voelt zich niet goed, dus is hij ziek. Maar is dat zo?

De bedrijfsarts bepaalt wat een werknemer nog wel kan doen, niet zozeer in de uitvoering van zijn eigen werkzaamheden, maar ook naar eventuele passende arbeid die door werkgever aangeboden moeten worden. Daarnaast geeft de bedrijfsarts de werknemer advies, welke deze dient op te volgen als het bijvoorbeeld gaat om het inzetten van interventies of andere maatregelen om voor een spoedig herstel zorg te dragen.

Het komt in de praktijk regelmatig voor dat de werknemer niet het re-integratie advies van de bedrijfsarts opvolgt. Als het daarbij gaat om het opvolgen van advies om naar een behandelaar te gaan of anderszins heeft de werknemer een zelfbeschikkingsrecht. Hij mag zelf bepalen of hij wel of niet naar de behandelaar gaat. Er is jurisprudentie bekend, waarbij een werknemer zich niet door een reguliere behandelaar wilde laten behandelaar, maar een alternatieve. De rechter heeft toen geoordeeld dat dat zijn goed recht is ook al duurde het verzuim daarmee mogelijk langer dan als het reguliere circuit was gevolgd.

Er zijn maar een beperkt aantal maatregelen die je als werkgever kan nemen als een werknemer zich niet houdt aan zijn re-integratieverplichtingen. Volgens het BW zijn werkgever en werknemer wettelijk verplicht al het mogelijke te doen wat in hun macht ligt om te komen tot re-integratie. Daartoe is allereerst vereist dat werknemer voldoet aan redelijke voorschriften omtrent het verstekken van inlichtingen die de werkgever nodig heeft om te kunnen vaststellen of deze recht heeft op loon. Dat betekent bijvoorbeeld dat de werknemer bereikbaar moet zijn voor contact met de arbodienst. (Wel handig om dit in een verzuimreglement op te nemen, zodat daarna kan worden verwezen.) Het bijvoorbeeld nodig zijn een verpleegadres door te geven, als dat een ander adres is dan het huisadres. Ook betekent het dat de werkgever van werknemer mag verlangen maatregelen te nemen met betrekking tot de bereikbaarheid, bijvoorbeeld als de bel kapot is.

Als werknemer niet hieraan voldoet kan werkgever het loon opschorten totdat werknemer aan deze verplichtingen voldoet. Zodra werknemer weer aan zijn verplichtingen voldoet moet het volledige loon weer doorbetaald worden. (Let wel, loon is een ruim begrip, kan ook gaan om 70% van het brutoloon).

Het gaat nog verder, want wat nu als werknemer het re-integratie advies van de bedrijfsarts niet opvolgt? Bijvoorbeeld: de bedrijfsarts heeft passende werkzaamheden voor 3 x 3 uur per week geadviseerd, maar werknemer blijft volhouden volledig ziek te zijn en niet te kunnen re-integreren. Vanuit de werkgever moet een waarschuwingsbrief worden gestuurd met daarin tenminste de dreiging dat bij het niet voldoen aan de re-integratieverplichtingen de werkgever het loon zal kunnen stopzetten. Als je dat als werkgever niet doet en werknemer is na 2 twee jaar nog ziek, is er een grote kans dat het UWV een loonsanctie oplegt aan werkgever.

Laat je daarom goed adviseren en ondanks het feit dat het als werkgever als een harde maatregelen voelt om deze op te leggen is dit enige middel wat je hebt om tegen een werknemer in te zetten om de re-integratie bevorderen en om uit een eventuele impasse te geraken.

Deze loonsanctie dien je ook toe te passen, hangende een deskundig oordeel. Tot het moment dat er een ander oordeel is geveld dient het oude advies van de bedrijfsarts of verzekeringsarts te worden gevolgd, door zowel werkgever als werknemer.

Andersom kan natuurlijk ook. Wat als Bedrijfsarts/Verzekeringsarts vinden dat werknemer nog wel kan re-integreren bij werkgever, maar werkgever vind van niet?

Wij als @arbo begeleiden onze klanten met het omgaan met dergelijke problematieken. Laat u niet door emoties beïnvloeden en laat u door ons hierin bijstaan.