Werkgevers vragen zich regelmatig af hoe zij moeten handelen als een werknemer tijdens ziekte op vakantie wil. Wie bepaalt eigenlijk of een zieke werknemer op vakantie mag?

Om maar direct een misverstand uit de wereld te helpen: het is niet de taak van de bedrijfsarts om te bepalen of dit wel of niet mag. De werkgever heeft hier de regie in handen.

De werkgever geeft wel of geen toestemming voor vakantie tijdens ziekte. De bedrijfsarts kan hierin slechts adviseren. Dus betrek deze wel hierin en laat zijn oordeel wel meewegen in overwegingen en besluit. De bedrijfsarts moet bekijken of er medisch gezien wel of geen bezwaren zijn voor een vakantie. Het is dus mogelijk dat vanuit medisch oogpunt het niet verstandig is om op vakantie te gaan. De vakantie mag sowieso het herstelproces niet in de weg staan of zelfs mogelijk verslechteren.

Bijvoorbeeld iemand met een hernia of zware rugklachten die 24 uur of langer in een bus moet zitten naar Spanje. Daarnaast kan het ook mogelijk zijn om een bepaald intensief revalidatietraject enkele weken te onderbreken. Dit kan het herstelproces mogelijk niet bevorderen of er kan een duidelijke vertraging in het herstel optreden.

Om vakantiedagen tijdens ziekte in mindering te brengen op het verlofsaldo, moet de werknemer hiervan hebben kunnen genieten. een recuperatiefunctie. Dat betekent dat de dagen zijn bedoeld om uit te rusten of bij te komen van het werk. Wanneer een werknemer vraagt op vakantie te mogen gaan, maar hij kan door zijn ziekte niet ‘recupereren’ dan kunnen de dagen niet in mindering worden gebracht op het verlofsaldo.

Bij niet zieke medewerkers vervallen de wettelijke vakantiedagen na een half jaar na afloop van het jaar waarin deze zijn opgebouwd. Bovenwettelijke vakantiedagen blijven 5 jaar houdbaar. Daarbij geldt dat wettelijke vakantiedagen als eerste in mindering worden gebracht op het saldo.

Wanneer zieke werknemers niet in staat zijn geweest om vakantiedagen op te nemen om te recupereren, dan blijven ook wettelijk vakantiedagen vijf jaar houdbaar. De werknemer is dan namelijk niet in de gelegenheid geweest deze op te nemen. Dit geldt dus ook als hij wel op vakantie is geweest, maar daar niet van heeft kunnen genieten.

Het is dus altijd zinvol om uw bedrijfsarts te raadplegen en deze aan u als werkgever een medisch advies hierover uit te brengen. Maar de uiteindelijke beslissing ligt bij de werkgever.