Medewerker komt veelvuldig te laat op het werk. Werkgever heeft medewerker daar mondeling op aangesproken en een waarschuwing voor gegeven ten overstaan van andere medewerkers. Daarnaast is er een vermoeden van alcohol en drugs gebruik, hetgeen werkgever baseert op het te laat komen en vreemde gedrag dat medewerker vertoont. Werkgever is het na 10 keer waarschuwen zat en stuurt medewerker naar huis met de mededeling dat hij niet meer hoeft terug te komen. Medewerker stuurt de volgende dag een brief dat hij het niet eens met het gegeven ontslag en eist wedertewerkstelling.

Medewerker heeft een contract voor bepaalde tijd (april-september) voor een vaste gestelde duur. Geen proeftijd is overeengekomen (contract is korter dan 6 maanden, is wettelijk niet geoorloofd art 7:652 BW).

Vraag 1. Staat Werkgever in zijn recht?
Vraag 2. Wat moet werkgever doen om schade te beperken?
Vraag 3. Wat zijn de juridische gevolgen bij onjuist handelen?

Ad 1.

Werkgever mag werknemer ontslaan op staande voet (art 7:677 BW). Om het ontslag op staande voet rechtsgeldig te laten zijn moet wel aan een aantal voorwaarden zijn voldaan.

  1. Er moet sprake zijn van een dringende reden.
    Wat is een dringende reden: gedragingen van werknemer moeten dusdanig zijn dat onmiddellijke beëindiging van de arbeidsovereenkomst in de rede ligt. De werknemer vertoont eigenschappen of gedragingen die tot gevolg hebben dat van werkgever niet kan worden gevergd dat de arbeidsovereenkomst kan voortduren.
  2. Het ontslag dient onverwijld = direct worden medegedeeld
    De omstandigheden van het geval kunnen er toe noodzaken dat de werkgever eerst onderzoek doet naar de reden en de medewerker medegedeeld dat hij wordt ontslagen hangende het onderzoek en dat een paar dagen later alsnog het ontslag wordt gegeven
  3. Met reden omkleed

Werkgever mag een ontslag geven op staande voet geven.
Echter in deze casus zal ontslag geen stand houden omdat een waarschuwing an sich en nog een keer te laat komen niet een gerechtvaardigd ontslag op staande voet op kan zijn. Het is eerder bijzonder ergerlijk. De rechter zal kijken wat de werkgever voor acties heeft gedaan om de medewerker ervan te laten doordringen dan zijn handelen volstrekt onacceptabel is en ontslag op staande voet tot gevolg kan hebben.

Ad 2.

In eerste plaats heeft werknemer al aangegeven dat hij het niet eens is met het ontslag en daarmee roept hij de vernietigbaarheid. Werkgever moet met medewerker gaan praten en hem de kans geven te verbeteren. Werkgever doet er verstandig aan, alle feiten uit het verleden met data, de waarschuwing op te schrijven en in brief aan te geven dat dat gedrag niet langer wordt getolereerd en dat bij een volgende te laat koming hij wel op staande voet zal worden ontslagen. Om een en ander kracht bij te zetten en dat medewerker echt doordrongen is van het feit dat dit een serieuze zaak is, dan in de brief toegevoegd worden dat medewerker met ontslag op staande voet, welke verwijtbaar is zijn recht op WW doet schaden.
Werknemer de kans geven te verbeteren, daarmee spreek je duidelijk af wat elkaars verwachtingen zijn, maar ook vraag je wat jij als werkgever kan doen om hem te laten verbeteren.

Ad 3.

Loondoorbetalen tot einde dienstverband zonder dat je arbeid voor terugkrijgt.